زیست شناسی

نویسنده
گوردون اوراینز
ناشر
فرهنگ نشر نو
مترجم
کاوه فیض اللهی

وقتی که مار می بینیم نفسمان از شدت ترس بند می آید. ما از زیبایی طلوع آفتاب شگفت زده می شویم. این واکنش ها تصادفی نیستند.