یاد جنگل دور

وقتی که مار می بینیم نفسمان از شدت ترس بند می آید. ما از زیبایی طلوع آفتاب شگفت زده می شویم. این واکنش ها تصادفی نیستند. در حقیقت، بسیاری از پاسخ های انسانی ما به طبیعت به گذشته ی تکاملی ما گره خورده است؛ ما از مارها به دلیل خطر زهر می ترسیم و از طلوع خورشید استقبال می کنیم زیرا خطرات شب تاریک ناپدید می شوند. بسیاری از ترجیحات زیبایی شناسی ما از انواع باغ هایی که ما درست می کنیم تا غذاهایی که از آنها لذت می بریم و سرگرمی هایی که به دنبال آن هستیم؛ نتیجه طولانی انتخاب طبیعی است. در این اثر بلندپروازانه و غیرمعمول نویسنده نقش تکامل را در پاسخ های انسان به محیط، بررسی می کند و با این مسئله آغاز می کند که چرا احساسات داریم و با رویکردهای تکاملی به زیبایی شناسی خاتمه می دهد.