سوپ جوجه برای روح- ۳ جلد

همه‌ی ما به دنبال داستانهایی الهام بخش هستیم تا کمی سختی روزگار را بر خود آسان کنیم؛ ‌داستان‌هایی واقعی که رخ داده‌اند و برای ما نمود معجزه دارند و داستان‌هایی که می‌توانیم باورشان کنیم و روز خود را با یاد آن‌ها آغاز کنیم. کتاب سوپ جوجه برای روح با عنوان فرعی ۱۰۱ داستان برای گشاشیش دروازه‌های قلب به روی خوبی‌ها و تقویت روح دارای هفت بخش اصلی است. نویسنده‌های کتاب در هر بخش داستان‌های متفاوت و زیبایی را برای خوانندگان قرار داده‌اند. این هفت بخش عبارت‌اند از:بخش اول: در باب عشق، بخش دوم: در باب عشق‌ورزیدن به خود، بخش سوم: در باب فرزندپروری، بخش چهارم: در باب یاد گرفتن، بخش پنجم: زندکی با رویاهای‌تان، بخش ششم: موانع را پشت سر بگذارید، بخش هفتم: همه‌ی جهات را دیدن‌