سوپ جوجه برای روح معلم

تقریبا همه ی ما، یک یا چند معلم خود را به یاد می آوریم که تأثیر بسزایی در شکل گیری آینده ی ما داشته اند. در حقیقت، خارج از دایره ی خانواده، این معلم ها هستند که بیش از هر کس دیگر در زندگی ما نقش ایفا می کنند. داستان های این کتاب که با کمک طیفی گسترده از معلم ها، مشاورین، مدیران و دانش آموزان سابق نوشته شده، معلمین را متقاعد می کند که جامعه، اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن ها نیاز دارد. مخاطبین کتاب سوپ جوجه برای روح معلم، درس های گرانبهایی را درباره ی تشویق به ادامه ی مسیر، قدرت عشق، اهمیت ریسک پذیری در کلاس درس و موضوعات مهم دیگر خواهند آموخت و درخواهند یافت که می توان چالش های سخت و به ظاهر جان فرسا را به فرصتی برای دگرگون ساختن زندگی انسان ها تبدیل کرد