عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

بعضی از مسائل قابل حل نیست؛ آنها فقط می توانند حمل شوند.کتاب "عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، رویکرد عمیق و جدیدی را برای تجربه غم و اندوه و نحوه کمک به دیگران که این فاجعه را متحمل شده اند، ارائه می دهد. "مگان دیواین" با داشتن غم و اندوه از هر دو طرف - هم به عنوان یک درمانگر و هم به عنوان یک زن که شاهد غرق شدن تصادفی همسر خود بود - با بینشی عمیق در خصوص حقایق ناگفته ی از دست دادن، عشق و شفابخشی می نویسد. او برای هدف از پیش تعیین شده فرهنگی بشر برای بازگشت به زندگی عادی "شاد"، جایگزین آن را با یک مسیر میانی بسیار سالم تر پیشنهاد می دهد، راه دیگری که ما را به زندگی کردن در کنار غم و اندوه دعوت می کند تا اینکه به دنبال غلبه بر آن باشیم.