با اقتدار برخاستن

قدم زدن در درون داستانهای آسیب دیدگی ما می تواند احساس خطر ایجاد کند. اما روند بازیابی جایگاهمان در میانه ی مبارزه جایی است که شهامت ما آزمایش می شود. داستان های مبارزه ما می تواند داستان های بزرگی باشد، مانند از دست دادن شغل یا پایان یک رابطه، یا داستان های کوچکتر، مانند درگیری با یک دوست یا همکار. صرف نظر از اندازه و شرایط، روند با اقتدار برخاستن همان است: ما با احساسات خود را ارزیابی می کنیم و درباره آنچه احساس می کنیم کنجکاو می شویم. ما با داستان هایمان غرغر می کنیم تا به جایی از حقیقت برسیم. و ما این روند را هر روز زندگی می کنیم، تا زمانی که عملی شود و چیزی کم از انقلابی در زندگی ما ایجاد نکند. براون می نویسد این فرآیند است که بیشترین اطلاعات را در مورد آنچه که هستیم به ما می آموزد.