میزبانی کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد از مردم در انتخابات ۱۴۰۰

کتابخانه مرکزی مشهد

همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد میزبان مردم در انتخابات ۱۴۰۰ شد.

https:‎//iranpl.ir/photo/29041/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

کتابخانه مرکزی مشهد