کمیته آموزشی

کتابخانه های عمومی حامی یادگیری مادام العمر هستند. یادگیری مادام العمر ضرورت جامعه اطلاع محور امروز است. دسترسی آسان به اطلاعات حق تک تک افراد جامعه است. این یعنی یادگیری محدود به موسسات آموزشی نمی شود و کتابخانه های عمومی هم می توانند محل مناسبی برای آموزش و یادگیری باشند؛ از آنجاییکه یادگیری مادام العمر یک یادگیری غیررسمی و انعطاف پذیر است که به سمت خود یادگیری پیش می رود؛ نقش کتابخانه های عمومی پررنگ تر می شود. آنها آموزش و یادگیری را برای آحاد جامعه تسهیل می کنند. حاصل این تلاش داشتن شهروندانی بافرهنگ آگاه و سالم است که در همه عرصه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی مشارکت فعال دارند.