اتاق های وی آی پی

هزینه اتاق های مطالعه انفرادی (VIP)

روزانه هفتگی یک ماهه
۱۵ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان