نوسوادان


تشخیص این مطلب که کتابخانه های عمومی عوامل مهمی برای حل مسئله بی سوادی هستند به طور قطع به موفقیت برنامه سواد آموزی گسترده در جامعه کمک می کند . بنابراین نقش کتابخانه های عمومی این است که در فعالیت های سواد آموزی مشارکت کنند تا به هدف خویش که  ارتقای فرهنگ و ایجاد و تقویت عادت مطالعه در گروه های مختلف مردم است نایل شوند .
کتابخانه های عمومی  می توانند در مبارزه با بی سوادی ، به خصوص در مناطق روستایی ، با فراهم آوردن وسایل دیداری وشنیداری و فناوری های جدید اطلاعاتی به مردم کمک کنند تا سواد ، دانش و مهارت آنها بهتر شده و پیشرفت کنند . 

  • ارائه خدمات خواندنی کتابی ساده و آسان در بین نوسوادان
  • برگزاری مسابقات کتابخوانی مشترک 
  • تهیه وسایل دیداری وشنیداری مانند سی دی ، فیلم ها ،پوسترها و تصاویر