مشاوره اطلاعاتی

 1. اخلاق پژوهش

  • سرقت ادبی
  • نرم افزارهای مرتبط(همانندجو، Ithenticate) 
 2. انتخاب موضوع

  •  شناسایی و محدودکردن موضوع
  • مهارت ها و استراتژیهای جستجو
  •  آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی مناسب با حوزه موضوعی
 3. سبک استنادی

  • اهمیت استناد
  • نرم افزارهای استناد دهی
 4. نوشتن مقاله، پایان نامه، کتاب

 5. انتخاب مجله موضوعی مناسب