سالمندان

سالمندان کسانی هستند که آگاهی آن‌ها بر اساس تجربه است . همچنین باید در نظر داشت یکی از  مهمترین نیازهای سالمندان نیاز به اطلاعات است.  اگر سالمندان بخواهند زندگی فعال و موثری‌تری  داشته باشند، نیازمند دسترسی به اطلاعات مناسب هستند  و می‌توانند با مطالعه اطلاعات مورد نیاز خود، به عنوان ابزاری برای مواجهه با تنهایی، کسب آرامش و مقابله با استرس استفاده کنند. کتابخانه‌های عمومی یکی از مراکزی هستند که می توانند نقش موثری در ارائه خدمات اطلاعاتی به سالمندان داشته باشند  برنامه‌های زیر را در جهت سواد اطلاعاتی این عزیزان در نظر داریم:

  • شناخت و راهنمایی منابع مورد نیاز بر اساس نیاز سالمندان
  • برگزاری کلاس های آنلاین و حضوری در زمینه تغذیه در دوران سالمندی
  • برگزاری کلاس های شاهنامه و حافظ خوانی
  • برگزاری کارگاه هایی در زمینه بیمارهایی شایع  دوره سالمندی
  • خدمات مشاوره موضوعی کتاب به سالمندانی که امکان خروج از منزل را ندارند