دفاع مقدس

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از ضرورت های جامعه امروز است،: شهدا حجت را بر ما تمام كردند و اكنون وظيفه ماست كه اهداف و آرمان آنها را برای نسل چهارم انقلاب تبيين كنيم. ضرورت توجه به فرهنگ ايثار و شهادت و ترويج آنرا در جامعه در گرو داشتن باور عميق شهدا است ايجاد اين باور نياز به ابزار از طريق كتب، منابع رسانه ای و نرم افزارهای فرهنگی دارد. پس در این بخش :

  • برگزاری نشست های تخصصی دفاع مقدس
  • برگزاری نمایشگاه هایی با محوریت دفاع مقدس
  • اختصاص بخش تخصصی ویژه دفاع مقدس