تماس با ما

 

آدرس کتابخانه :

بلوار هفت تیر، میدان هشت شهریور، کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) مشهد

شماره تماس:

۳۸۶۶۱۲۶۸

نام بخش داخلی
ریاست ۱۰۱
معاونت کتابخانه ۱۰۲
امور فرهنگی و روابط عمومی ۱۰۳
مرجع ۱۰۴
پایگاه اطلاعاتی ۱۰۵
صحافی ۱۰۶
نابینایان ۱۰۷
فهرست نویسی ۱۰۸
آماده سازی کتاب ۱۰۹
دیداری و شنیداری ۱۱۱
میز خدمت ۱۱۲
نسخ خطی ۱۱۳
تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه ای ۱۱۴
امانت ۱۱۵
انفورماتیک ۱۱۷
سالن مطالعه خانم ها ۱۱۹
سالن مطالعه آقایان ۱۲۰
کودک ۱۲۱
نگهبانی ۱۱۰